எண்ணங்களின் பிரதிபலிப்பு

Sunday, September 27, 2009

இருள் பொருள், இருள் ஆற்றல்

முனைவர் த.வி.வேங்கடேசுவரன், ‘இருள் பொருள், இருள் ஆற்றல்’ என்ற தலைப்பில் 26-09-09 அன்று பேசினார். அதன் வீடியோ இங்கே.


Watch Dark Matter, Dark Energy (1/2) in Educational & How-To  |  View More Free Videos Online at Veoh.comஇரண்டாம் பகுதி:


Watch Dark Matter, Dark Energy (2/2) in Educational & How-To  |  View More Free Videos Online at Veoh.com

No comments: