எண்ணங்களின் பிரதிபலிப்பு

Wednesday, May 20, 2009

முன்னால் பிரதமர் ராஜீகாந்தியின் நினைவு நாள்

இன்று காங்கிரஸ் முன்னால் பிரதமர் ராஜீகாந்தியின் நினைவு நாள். அதேவேளையில் அவருடைய ஆத்தமா சாந்தி அடையவும் உலக மக்கள் குறிப்பாக ஈழத்தமிழர்கள் எல்லாம் பெற்று இன்புற அனைவரும் வேண்டுவோம்.

No comments: