எண்ணங்களின் பிரதிபலிப்பு

Friday, May 13, 2011

மேட்டூர் தொகுதி தேர்தலில் பாமக தோல்வி


ÚUy}Ÿ ÙRÖh‡›¥ L|• CµT½›¥ ÚR.˜.‡.L. ÚYyTÖ[Ÿ GÍ.BŸ.TÖŸ†‡TÁ ÙY¼½ ÙT¼\ÖŸ. Cjh ˜z° A½«T‡¥ RÖUR• H¼TyPRÖ¥ C¿‡YÛW TWTW“ ŒX«V‰.

TÖ.U.L.-ÚR.˜.‡.L.

ÚNX• UÖYyP• ÚUy}Ÿ ÙRÖh‡›¥ ‡.˜.L. iyP‚ NÖŸ‘¥ TÖyPÖ¸ UeL· Lyp UÖŒX RÛXYŸ È.ÚL.U‚ ÚTÖyz›yPÖŸ. A.‡.˜.L. iyP‚ NÖŸ‘¥ ÚR.˜.‡.L. ÚYyTÖ[Ÿ GÍ.BŸ.TÖŸ†‡TÁ L[• LPÖŸ.

ÚNX• UÖYyP†‡¥ TÖ.U.L.°•, ÚR.˜.‡.L.°• ÚSWzVÖL ÚTÖyz›yP JÚW ÙRÖh‡ C‹R ÙRÖh‡RÖÁ. C‹R ÙRÖh‡eLÖ] Ky|L· ÚUoÚN¡ LÖÚY¡ TÖ¦ÙPeÂe L¥©¡›¥ ÚS¼¿ GQTyP].

L|• CµT½

C‡¥ ÙRÖPeL†‡¥ TÖ.U.L. ÚYyTÖ[Ÿ È.ÚL.U‚ i|R¥ Ky| ÙT¼¿ ˜Á]‚›¥ C£‹RÖŸ. B]Ö¥, C¿‡or¼¿L¸¥ ÚR.˜.‡.L. ÚYyTÖ[Ÿ GÍ.BŸ.TÖŸ†‡TÁ ˜ÁÂÛX ÙT¼\ÖŸ. AY£eh•, È.ÚL.U‚eh• JªÙYÖ£ r¼¿L¸¨• L|• ÚTÖyz ŒX«V‰.

C¿‡or¼¿ ÙS£jh• NUV• ÚR.˜.‡.L. ÚYyTÖ[Ÿ GÍ.BŸ.TÖŸ†‡TÄeh Ky|L· N¼¿ i|RXÖL fÛP†RRÖ¥ AYW‰ ÙY¼½ S•‘eÛL ‰¸Ÿ†R‰. B]Ö¥, 15-Y‰ r¼½¥ J£ –Á]„ YÖehT‡° G‹‡W†‡¥ ‡{Ÿ ÚLÖ[Ö¿ H¼TyP‰. CR]Ö¥ ˜z° A½«T‡¥ CW°YÛW TWTW“ ŒX«V‰.

ÚR.˜.‡.L. ÙY¼½

G‹‡W†‡Á ÚLÖ[Ö¿ N¡ ÙNšVTyP‘Á, ÚR.˜.‡.L. ÚYyTÖ[Ÿ GÍ.BŸ.TÖŸ†‡TÁ ÙY¼½ ÙT¼\RÖL A‡LÖW”ŸYUÖL A½«eLTyPÖŸ. AYŸ 75,672 YÖehL· ÙT¼¿ RÁÛ] G‡Ÿ†‰ ÚTÖyz›yP È.ÚL.U‚ÛV LÖyz¨• 2,594 Ky|L· «†‡VÖN†‡¥ ÙY¼½ YÖÛL sz]ÖŸ. 73,078 YÖehL· ÙT¼¿ È.ÚL.U‚ ÚRÖ¥« AÛP‹RÖŸ.

A‡LÖW”ŸY ˜z° «YW• Y£UÖ¿:-

T‡YÖ] Ky|L·:- 2,12,608

T‡YÖ] Ky|L·:- 1,69,607

1) GÍ.BŸ.TÖŸ†‡TÁ (ÚR.˜.‡.L.)- 75,672

2) È.ÚL.U‚ (TÖ.U.L.)- 73,078

3) ÚL.T†UWÖ^Á (rÚV.)- 6,273

4) H.TÖefV• (rÚV.)-2738

5) BŸ.ÙN‹‡¥hUÖŸ (C‹‡V ^]SÖVL Lyp)- 2487

6) ‘.TÖXr‘WU‚VÁ (TÖ.^]RÖ)- 2286

7) GÍ.ÚL.TÖŸ†‡TÁ (rÚV.)- 1338

8) BŸ.U‚ (rÚV.)-1254

9) «.Wtp† (rÚV.)- 1254

10) ‘.˜£LÁ (rÚV.)-1110

11) ‘.TÖŸ†‡TÁ (rÚV.)-672

12) È.TÖŸ†‡TÁ (rÚV.)-605

13) ÚL.TZÂ (rÚV.)-473

14) ÚL.TZÂNÖ– (rÚV.)- 367.


No comments: