எண்ணங்களின் பிரதிபலிப்பு

Monday, February 14, 2011

காதலர் தின நல்வாழ்த்துக்கள்

காதலர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் என்றென்றும் காதல் வாழ்க, காதலர் வாழ்க....

இது ஒரு திருஷ்டிக்கு மட்டுமே, தவறாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்.