எண்ணங்களின் பிரதிபலிப்பு

Monday, October 5, 2009

காம்ரேட்டுகளின் கடவுள் நம்பிக்கை

பூசை புனஸ்காரங்களுடன் காம்ரேட்டுகளின் கொண்டாட்டம் இது தான் இன்றைய நிலை கம்யூனிஸம் எங்கே?